I.

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.gracefolk.com (dále jen jako „gracefolk.com“). VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu společnosti CREATIVEPLANT sro (dále jen jako „Kupní smlouva“). (Prodávající a Kupující spolu dále jen jako „Smluvní strany“).
Předmětem Kupní smlouvy je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu společnosti Creativeplant sro
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.gracefolk.com je společnost:

Creativeplant sro se sídlem Revoluční 171/4, 94655, Slovenská republika
IČ: 50 110 331
DIČ: 2120175651
IČ DPH: SK2120175651
Společnost Creativeplant sro je zapsána v OR při OS Nitra, Oddíl: Sro, vložka č.j. 57676/N
Společnost je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:
Mgr.art Lenka Lubušká
E-mail: hello@gracefolk.com
Tel.: + 421 908 145 159
Bankovní spojení:
Peněžní ústav: FIO banka
IBAN: SK4783300000002600923297

(dále jen jako „Prodávající“

Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která vstupuje do obchodního vztahu se společností CREATIVEPLANT, sro, a to odesláním elektronické objednávky prostřednictvím elektronického obchodu gracefolk.com (dále jen jako „Kupující“)
Tyto VOP platí na území Evropské unie pro koupi zboží objednaného prostřednictvím gracefolk.com.
VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na gracefolk.com.
Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy jedná-li se o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č.j. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ze zákona o ochraně spotřebitele č.j. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji čj. 108/2000 Zz ve znění pozdějších změn a předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky gracefolk.com a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem elektronického obchodu.
Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na gracefolk.com.

II.
Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění registračního formuláře na gracefolk.com.
Prodávající neodpovídá za prodlení dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a/nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a/nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.
Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Prodávající potvrdí objednávku do 3 dnů od jejího odeslání Kupujícím. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu hello@gracefolk.com.
Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
a) Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
b) Název objednávaného zboží nebo také jeho kód;
c) Množství objednávaného zboží;
Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat jej k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému upřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.


III.
Storno objednávky

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
2.1 V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
2.2 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů.

IV.
Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedovány v co nejkratším termínu, obecně je však termín dodání nebo odběru zboží od 3 do 21 dnů od data potvrzení objednávky v případě dobírky, nebo od přijetí platby na účet Prodávajícího v případě zvolené platby předem ze strany Kupujícího. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší.
Pro vybrané produkty, Prodávající specifikuje datum dodání přímo na stránce vybraného produktu.
Způsob dopravy si volí kupující sám přes formulář objednávky na gracefolk.com nebo při jiném způsobu komunikace. Kupující si může zvolit způsob dopravy, a to:
a) Osobní odběr v obci Pribeta po dohodě s Prodávajícím - zdarma
b) kurýrem (zasilatelskou službou) – v ceně 2,5 EUR
c) Česká pošta – doporučený dopis – 0 EUR
Výše nákladů na dopravu bude vždy sdělena kupujícímu při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí kupujícímu levnější/jinou variantu dopravy.
Zboží dodávané prostřednictvím kurýrní služby je zasíláno na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v době, kterou si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a/nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s přepravcem – kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
Zboží dodává Prodávající výlučně na území České republiky.
Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v kupní smlouvě kupujícího. V případě, že dojde k prodlení dodání
zboží ze strany prodávajícího, prodávající se zavazuje kupujícího neprodleně o tom informovat a dohodnout si novou náhradní lhůtu nebo dodání obdobného resp. jiného zboží, v opačném případě se prodávající zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo případnou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě.

V.
Cenové podmínky

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím gracefolk.com je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit) ceny zboží uvedené na gracefolk.com i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při potvrzení objednávky. Při změně ceny objednaného zboží prodávající neprodleně informujte o této skutečnosti kupujícího e-mailem. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
Při předávání produktu platí kupující cenu za produkt + dopravné a balné a případně cenu dobírky.
V případě, že se na gracefolk.com objeví u některého zboží cena evidentně vadná. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu vady systému se u zboží objeví cena „0 EUR“ nebo „1 EUR“, Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.
Kupující hradí platbu dobírkou, převodem/vkladem na účet prodávajícího.
V případě uplatňování slevy na základě slevového kuponu, je třeba zadat číslo tohoto kuponu v příslušné kolonce před dokončením objednávky.

VI.
Platební podmínky

Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
a) Platba prostřednictvím Trustpay (platba kartou). Platba je Prodávajícím zaznamenána ihned, a zboží bude expedováno v nejkratší možné době.
b) Platba předem na bankovní účet prodávajícího: Zboží bude expedováno
po obdržení platby převodem na náš účet ve Fio banka as

Bankovní spojení:
Peněžní ústav: FIO banka
IBAN: SK4783300000002600923297
Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

VII.
Záruční podmínky a záruční doba

Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu (osobně v sídle společnosti nebo převzetí zásilky na poště). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené. Kupující je povinen co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.
Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně Požadovaných dokladů.
Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Při neoprávněné reklamaci je Kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

VIII.
Reklamační řád

Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na gracefolk.com jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákonem č.j. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na gracefolk.com, jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

IX.
Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s doručovatelem nebo kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
Zjistí-li Kupující nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.
Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na gracefolk.com bez zbytečného odkladu dle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

X.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu max. 1000 Kč. do7 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Náklady na vrácení zboží nese Prodávající.
Zboží, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace snáší Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.
Kupující je povinen doklad o koupi doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení/záměny/reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané Kupujícím na dobírku.
Celková částka za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, bude převedena na účet Kupujícího a to do 30 dnů ode dne převzetí dokladů se zbožím, které se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1., 2. tohoto článku.
Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
– ztrátou dokladu o zaplacení
– neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
– uplynutím záruční doby zboží,
– mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, nedodržením návodů a doporučení pro používání a ošetřování produktu
– poškozením zboží při přepravě vlastním dopravním prostředkem,
– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
– neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
– poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
– poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
– poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
– neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
– zásahem osoby, neoprávněné k manipulaci se zbožím.

Reklamaci musí kupující oznámit prodávajícímu písemně (mailem nebo na adresu prodávajícího) Reklamované zboží zašle kupující na vlastní náklady na adresu prodávajícího (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty).
Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím upozorněn v době uzavírání smlouvy, nebo o kterých musel vědět, s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena.
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství a manuálů, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní list (obsahující podrobné označení závady), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo) .
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (speditérskou společností, poštou apod.).
Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Prodávající, po přezkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení ao tomto učiní písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na jehož základě výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, nebude-li dohodnuto jinak.
Reklamace, včetně odstranění závady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož io provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.
O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
V případě výměny zboží za nové, obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

XI .
Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a které nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.
Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

XII.
Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 7 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona č.j. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen předat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Jsou-li informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a začíná od té doby trvat doba sedmidenní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst. 1 písm. 5 zákona č . 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutno vrátit zboží na adresu sídla Prodávajícího.
Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

XIII.
Ochrana osobních údajů

Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb ak nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č.j. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím gracefolk.com Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.
Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na gracefolk.com mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody způsobené použitím informací ze gracefolk.com.
Prodávající může kdykoli bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na gracefolk.com.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a/nebo doplnění těchto VOP i bez předchozího upozornění. Změny a/nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na gracefolk.com.
Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2024.