Zásady ochrany osobních údajů

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost Creativeplant sro, Revoluční 171/4, 94655 Pribeta, Slovensko, IČ: 50 110 331.
Kontaktní údaje provozovatele jsou: poštovní adresa Creativeplant sro, Revoluční 171/4, 94655 Pribeta , Slovensko nebo emailová adresa hello@gracefolk.com. Provozovatel odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen GDPR). Provozovatel přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu. Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

 

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie subjektů údajů, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou firmy Fidurati sro (pro účely zpracování fakturačních dat), dále společnost Printify.com (za účelem vyhotovení objednávky), Websupport (serverová společnost). Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

E-mail marketing

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že na konci obchodního sdělení (e-mailu) potvrdíte zrušení odběru.

Vycházíme podle § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikacích: „Předchozí souhlas příjemce elektronické pošty podle odstavce 2 se nevyžaduje, pokud jde o přímý marketing vlastního podobného zboží a služeb osoby, jehož kontaktní informace pro doručení elektronické pošty tatáž osoba získala v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb av souladu s tímto zákonem nebo se zvláštním předpisem.“

 

Článek III

Práva dotyčné osoby

Práva subjektu údajů vymezuje kapitola 3 GDPR. Jedná se o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotčená osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako dotčené osoby nás prosím kontaktujte:

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024